Miestny rybársky poriadok platný na rok 2020

STIAHNUŤ/TLAČIŤ

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK

Platný od 01.01.2020

Článok I. Vymedzenie platnosti

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MO Želiezovce na základe zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a vykonávajúcej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), aj rybárskeho poriadku SRZ vydaného RADOU SRZ Žilina vydáva tento miestny rybársky poriadok pre vody kaprové.

Tento miestny rybársky poriadok upravuje všeobecné zásady uvedené v predchádzajúcom  odstavci a platí pre:

a/ Kaprové rybárske revíry – lovné

Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po MVE Šárovce a od cestného mosta Tekovské Lužany – Demadice po starý cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malinka a Nýrica od ústia po pramene. VN Šárovce tvorí samostatný rybársky revír.

Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Vodná plocha nádrže (19,8 ha) pri obci Šarovce od MVE Šarovce, po cestný most Tekovské Lužany- Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šarovce.

Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je hraničná voda.

Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany – Starý Hrádok.

Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Čiastkové povodie Sikenice od ústia Hrona po cestný most Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok

Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Vodná plocha dvoch odstavených ramien (2 ha) rieky Hron pri obci Svodov.

Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

Vodná plocha nádrže (1 ha) pri meste Želiezovce časť Svodov – Samota.

Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

Vodná plocha odstaveného ramena (1 ha) pri meste Želiezovce.

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce.

Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Vodná plocha odstaveného ramena (3 ha) rieky Hron pri obci Hronovce.

Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučinov

Vodná plocha odstaveného ramena (2 ha) rieky Hron pri obci Kukučinov.

Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské

Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) rieky Hron pri meste Želiezovce, časť Mikula.

Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Vodná plocha odstaveného ramena (2,2 ha) rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.

Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Vodná plocha odstaveného ramena (1 ha) rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.

b/ Kaprové rybárske revíry lovné – s režimom “chyť a pusť”

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle

Vodná plocha odstaveného ramena (1 ha) rieky Hron pri obci Svodov.

Článok II. Miestne úpravy

1. Ustanovenie minimálnej a maximálnej lovnej miery

V súlade s § 12 ods. 7 zákona a na základe Uznesenia členskej schôdze zo dňa 06.04.2019 sa záväzne zavádzajú od 1.1.2020 na lovných revíroch MO SRZ Želiezovce „Hron č. 2“, „Ipeľ č. 2“, „VN Šárovce“, „OR Gaštanový háj“, „OR Vozokanské“, „OR Svodov“, „VN Svodov“, „OR Nový Potok“ a „OR Kukučínov“ minimálne a maximálne lovné miery (pokiaľ pri konkrétnom druhu ryby nie je uvedené inak) nasledovne :

– kapor rybničný – najmenšia lovná miera 45 cm, najväčšia lovná miera 70 cm,

– mrena severná – najväčšia lovná miera 70 cm (platí iba pre revíry Hron č. 2,

Ipeľ č. 2 a VN Šarovce),

– zubáč veľkoústy – najmenšia lovná miera 60 cm,

– lieň sliznatý – najväčšia lovná miera 40 cm,

– pleskáč vysoký – najväčšia lovná miera 50 cm.

2. Lov rýb na OR Okrúhle s režimom “chyť a pusť”

V súvislosti s tým, že OR Okrúhle je revírom s režimom bez privlastnenia si úlovku, výbor dôrazne odporúča loviacim, aby pri meraní a manipulácii s rybami používali podberáky s ramenami aspoň 80cm, špeciálne podložky pod ryby – povinná výbava, ktoré nepoškodia ulovené ryby, háčiky bez protihrotu a taktiež ošetrenie rýb dezinfekčnými prostriedkami!

V súlade s § 9 písm. c) zákona sa zakazuje na revíroch “chyť a pusť” loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

3. Dôležité zmeny v novom zákone!

Upozorňujeme členov na výrazné zmeny, ktoré vyplývajú z nového zákona, z ktorých vyberáme nasledovné:

Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg.

Povolenie na kaprové vody:

Na jedno povolenie – v rozsahu miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady, si môže držiteľ privlastniť spolu max.40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymianového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa z niektorých uvedených rýb platnosť povolenia končí.

ZAKAZUJE SA

– loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti a na prívlač od 15. marca do 31. mája,

– loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako10cm,

– loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája.

4. Nová povinná výbava rybára!

Podľa novej vyhlášky loviaci pri love musí mať pri sebe:

– meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby,

– uvoľňovač háčikov,

– primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte,

– pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku.

Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

5. Dodržiavanie poriadku na mieste lovu

Upozorňujeme na povinnosť správať sa pri vode v súlade s § 14 ods. 18 vyhlášky, ktorý znie: “Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie. Loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia”.

Zároveň dôrazne upozorňujeme na § 15 ods. 1 písm. h) zákona, ktoré znie: „zakazuje sa vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch, ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby alebo mobilné zariadenia.

Tak ako v minulom roku aj v roku 2020 sa bude rybárska stráž zameriavať vo väčšej miere na dodržiavanie uvedených ustanovení, pričom voči previnilcom bude vyvodená zodpovednosť v zmysle platnej rybárskej legislatívy!

6. Zákaz púšťania privlastnených rýb

Zakazuje sa vracať naspäť privlastnené ryby, ktoré loviaci už odniesli z rybárskeho revíru. Tieto ryby strácajú prevozom ochranný sliz a taktiež energiu, čím sa stávajú náchylné na rôzne choroby a infekcie. Väčšina z týchto rýb postupne uhynie následkom týchto chorôb.

7. Označenie miest vnadenia a nahadzovania

Upozorňujeme, že v súlade s vyhláškou loviaci pri love môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni.

8. Vjazd a parkovanie

Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a na nich parkovať.

Ďalej dôrazne upozorňujeme, že v súlade s Uznesením členskej schôdze zo dňa 06.04.2019 a s poukazom na oprávnené výhrady správcu vodného diela Mikula je zakázaná jazda a parkovanie motorových vozidiel na kamennej hrádzi z oboch strán. Parkovanie je povolené v priestoroch pod hrádzou.

V prípade ak zistíte porušovanie Zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, ako aj rybárskej etiky, volajte na tel. číslo : 0917 821 193 – rybárska stráž.

Tento rybársky poriadok platí od 1.1.2020.

Rybársky poriadok platný od 1.1.2019 stráca svoju platnosť.

Výbor MO SRZ Želiezovce