Zákon o rybárstve

Slovenský rybársky zväz

Miestna organizácia Želiezovce

Miestny rybársky poriadok pre vody kaprové

pre držiteľov povolení na rybolov v rybárskych revíroch Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

Platný od 1. januára 2015.

Slovenský rybársky zväz -Miestna organizácia Želiezovce na zabezpečenie výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch SRZ MO Želiezovce na základe Zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávajúcej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. ako aj rybárskeho poriadku SRZ vydaného RADOU SRZ Žilina vydáva tento miestny rybársky poriadok pre vody kaprové.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRE DRŽITEĽOV MIESTNÉHO POVOLENIA NA  RYBOLOV PRE VODY KAPROVÉ

a/ Držitelia miestneho povolenia na rybolov v kaprových vodách môžu loviť ryby v revíroch uvedených v zozname tohto miestneho poriadku.

b/ Na všetkých kaprových vodách s celoročne povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb v zmysle Zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávajúcej vyhlášky č. 185/2006 Z. z.

c/ Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru v ktorom bude lov vykonávať.

d/ Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Ak loviaci nemal alebo si neprivlastnil úlovok, vyznačí túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím príslušných kolóniek.

e/ Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe rybársky lístok, povolenie na rybolov a členský preukaz s fotografiou vydaný základnou organizáciou SRZ, v ktorej je členom.

f/ Lov rýb v hraničných vodách je povolený v zmysle Zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávajúcej vyhlášky č. 185/2006 Z. z.

g/ Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi revíru, ktorý ho vydal. Ak držiteľ do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

h/ Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. / Zákon o ochrane prírody a krajiny/

i/ Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov a podberák.

j/ Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, pre ktoré nie je stanovená lovná miera, a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Nástrahové rybky sa môžu loviť ručnými čereňmi s plochou 1 m² alebo malými sakmi po obvode oblúka najviac 1 meter. Iné ako nástrahové rybky ulovené do ručného čereňa je loviaci povinný s náležitou opatrnosťou pustiť späť do revíru. Privlastnené nástrahové rybky je loviaci taktiež povinný zapísať do záznamu a počítajú sa do povoleného denného množstva úlovkov.

k/ povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si v jednom kalendárnom roku spolu maximálne 50 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, štuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého, v akejkoľvek hmotnosti.

Na základe Rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR č. 7597/2014-6.1 zo dňa 28. októbra 2014, podľa § 39 písm. r/ zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, povoľuje výnimku zo zákazu lovu uvedeného v § 11 ods. 3 zákona, ktorá oprávneným osobám – držiteľom platných povolení na rybolov umožňuje lov kapra rybničného, vrátane ostatných druhov rýb, bez stanoveného času individuálnej ochrany, od 15. mája v rokoch 2015 a 2017. – v revíroch OR Gaštanový háj, 2-1570-1-1, OR Nový Potok, 2-1840-1-1, OR Svodov, 2-1930-1-1, OR Vozokanské, 2-1990-1-1, VN Samota, 2-5330-1-1.

UPOZORNENIE : Upozorňujeme loviacich používajúcich motorové vozidlá v súvislosti dopravou k vode, aby rešpektovali vlastnícke a užívateľské práva tým, že nebudú bez povolenia vchádzať na pozemky mimo spevnených komunikácií a na nich parkovať.

— 2 —

Zoznam a popis rybárskych revírov v obhospodarovaní MO SRZ Želiezovce

  1. Kaprové revíry začlenené do zväzového povolenia :

Revír č. 2-0750-1-1, Hron č. 2

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šarovce a od cestného mosta Tekovské Lužany- Demandice po cestný most v obci Júr nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka, Malianka a Nýrica od ústia po pramene. V úseku od haťového telesa MVE Šarovce po vyústenie ČOV Šarovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO. V úseku od cestného mosta v Želiezovciach po kamennú hrádzu pod mostom sa nachádza zimovisko, zákaz lovu rýb od 15.11. do 15.3.

Revír č. 2-5341-1-1, VN Šarovce

Vodná plocha nádrže /19,8 ha/pri obci Šarovce od MVE Šarovce, po cestný most Tekovské Lužany- Demandice. Celoročný zákaz lovu rýb z funkčných objektov stavby MVE Šarovce.

Revír č. 2-0780-1-1, Ipeľ č. 2

Čiastkové povodie Ipľa od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr pri obci Kubáňovo a potok Jelšavka od ústia po pramene. Revír je hraničná voda. V úseku od dolného chotára obce Pástovce po ústie potoka Búr je lov na rybku a prívlač povolený od 1. apríla do 31. januára, na základe rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1

Revír č. 2-2110-1-1, Perec č. 2

Potok Perec od železničného mosta v Zalabe po cestný most Mýtne Ludany – Starý Hrádok.

Revír č. 2-2650-1-1, Sikenica č. 1

Čiastkové povodie Sikenice od ústia Hrona po cestný most Mýtne Ludany – Hontianska Vrbica a čiastkové povodie potoka Podlužianka od ústia do Sikenice po cestný most v obci Starý Hrádok

2. Kaprové revíry vyčlenené zo zväzového povolenia :

Revír č. 2-1930-1-1, OR Svodov

Vodná plocha dvoch odstavených ramien rieky Hron pri obci Svodov. Lovná miera kapra 45 cm, lieň 40 cm.

Revír č. 2-5330-1-1, VN Svodov

Vodná plocha nádrže pri meste Želiezovce časť Svodov – Samota. Lovná miera kapra 45 cm, lieň 40 cm.

Revír č. 2-1570-1-1, OR Gaštanový háj

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Želiezovce. Lovná miera kapra 45 cm, lieň 40 cm.

Revír č. 2-1600-1-1, OR Hrable č. 1, 2,

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce.

Revír č. 2-1990-1-1, OR Vozokanské č. 1, 2,

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Hronovce. Lovná miera kapra 45 cm, lieň 40 cm.

Revír č. 2-4290-1-1, Štrkovisko Želiezovce

Vodná plocha štrkoviska pri meste Želiezovce, časť Mikula – dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva do ukončenia stavby – vodná nádrž Mikula – Rozhodnutie Min. živ. prostredia SR.

Revír č. 2-1710-1-1, OR Kukučinov

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Kukučinov.

Revír č. 2-1810-1-1, OR Mikulské

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri meste Želiezovce, časť Mikula.

Revír č. 2-1650-1-1, OR Jarocké

Vodná plocha troch odstavených ramien rieky Hron pri meste Želiezovce, osada Jarok.

Revír č. 2-1840-1-1, OR Nový potok

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.Lovná miera kapra 45 cm, lieň 40 cm.

Revír č. 2-1630-1-1, OR Iplík č. 1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Ipeľský Sokolec.

Revír č. 2-1640-1-1, OR Iplík č. 2, 3,

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Ipeľ v katastri obce Pastovce.

Revír č. 2-1841-1-4, OR Okrúhle – revír CHAP – Chyť a pusť

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Hron pri obci Svodov.

V prípade ak zistíte porušovanie Zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, ako aj rybárskej etiky, volajte na tel. číslo : 0917 821 193 – rybárska stráž.

Tento rybársky poriadok platí od 1.1.2015.

Rybársky poriadok platný od 1.1.2014, stráca svoju platnosť.