Revír č. 2 – 0750 – 1 – 1 Hron č. 2

Čiastkové povodie Hrona od dolného chotára obce Čata po hať Šarovce a od cestného mosta Tekovské Lužany-Demandice po cestný most v obci Jur nad Hronom, potoky Vrbovec, Lužianka,Malianka a Nýrica od ústia po pramene.V úseku od haťového telesa MVE Šarovce po vyústenie Čov Šarovce v tabuľami vyznačenom úseku je CHRO.