MO Želiezovce

Vznik MO SRZ Želiezovce

Písal sa 20. máj 1946, keď hŕstka nadšencov zo Želiezoviec a blízkeho okolia požiadali vtedajší  Okresný  úrad o pridelenie rybárskeho revíru / rieka Hron/ pre novovzniknutú organizáciu. Tejto žiadosti Okresný úrad vyhovel a udelil pod č. 247/Ž/46 revír pre miestnu organizáciu Želiezovce. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa 26. 09.1946, ktorého sa zúčastnilo 110 zakladajúcich členov. Prvý výbor miestnej organizácie bol sedem členný a začal pracovať pod vedením p. Mazanca. V súčasnosti má miestna organizácia  749 členov. Organizácia  sa stará  o odbornú výchovu členov zväzu, zostavuje plán hospodárenia v revíroch, zabezpečuje ochranu rýb, vydáva  povolenia na lov v revíroch vo svojom užívaní, vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch. Orgánmi miestnej organizácie sú: členská schôdza, výbor, predsedníctvo výboru a kontrolná komisia. Každoročne sa koná výročná členská schôdza a každé štyri roky sú voľby do výboru a komisii.  Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v revíroch zabezpečuje rybárska stráž. Dôležitou činnosťou organizácie je práca s mládežou. Prvé rybárske lístky pre mládež boli vydané v roku 1952 v počte 17. Postupom času ich počet narastal až do dnešných evidovaných 77 mladých rybárov do 14 rokov, do 17 rokov 72, 15 žien. V živote našej miestnej organizácie musíme vyzdvihnúť aj tú skutočnosť, že vo vybudovaní Rybárskeho domu naša organizácia patrila medzi prvé na Slovensku. Do dnešných dní vybudovaný rybársky dom užívame a zveľaďujeme v rámci našich finančných možností.  Členovia pravidelne vykonávajú brigádnickú činnosť, ako  presekávanie ľadu, zber komunálneho odpadu na všetkých revíroch viackrát v roku. V našich vodách máme v súčasnosti 36 druhov rýb. Organizácia každoročne pravidelne vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov, jarné a jesenné zarybnenie v súlade so zákonom o rybárstve .