MO Želiezovce

Popis činnosti a založenie

logo mosrz

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva a rybolovu, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu a čistoty vôd a okolitej prírody, o zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva.

Založenie MO SRZ Želiezovce

  1. mája 1946, hŕstka nadšencov zo Želiezoviec a blízkeho okolia požiadala vtedajší Okresný úrad o pridelenie rybárskeho revíru / rieka Hron/ pre novovzniknutú organizáciu. Tejto žiadosti Okresný úrad vyhovel a udelil pod č. 247/Ž/46 revír pre miestnu organizáciu Želiezovce. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa 26. 09.1946, ktorého sa zúčastnilo 110 zakladajúcich členov. Prvý výbor miestnej organizácie bol sedem členný a začal pracovať pod vedením p. Mazanca.

V súčasnosti /2015/má miestna organizácia 758 členov. Organizácia sa stará o odbornú výchovu členov zväzu, zostavuje plán hospodárenia v revíroch, zabezpečuje ochranu rýb, vydáva povolenia na lov v revíroch vo svojom užívaní, vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch.

Orgánmi miestnej organizácie sú: výbor, predsedníctvo výboru a kontrolná komisia. Každoročne sa koná výročná členská schôdza a každé štyri roky sú voľby do výboru a komisii.Od roku 1995 každoročne usporadúvame preteky dvojčlenných družstiev v LRU Plávaná „O putovný pohár MO Želiezovce“, s medzinárodnou účasťou.

Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v revíroch zabezpečuje rybárska stráž. Dôležitou činnosťou organizácie je práca s mládežou. Prvé rybárske lístky pre mládež boli vydané v roku 1952 v počte 17. Postupom času ich počet narastal. V živote našej miestnej organizácie musíme vyzdvihnúť aj tú skutočnosť, že vo vybudovaní Rybárskeho domu naša organizácia patrila medzi prvé na Slovensku. Do dnešných dní vybudovaný Rybársky dom užívame a zveľaďujeme v rámci našich finančných možností.

Členovia pravidelne vykonávajú brigádnickú činnosť, čistenie brehov, zber komunálneho odpadu na všetkých revíroch viackrát v roku. V našich vodách máme v súčasnosti 36 druhov rýb. Organizácia každoročne pravidelne vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov, jarné a jesenné zarybnenie v súlade so zákonom o rybárstve .

 

logo mosrz