MO Želiezovce

O nás

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. O združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva a rybolovu, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu a čistoty vôd a okolitej prírody o zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva.

Vznik MO SRZ Želiezovce

 

Písal sa 20. máj 1946, keď hŕstka nadšencov zo Želiezoviec a blízkeho okolia požiadali vtedajší  Okresný  úrad o pridelenie rybárskeho revíru / rieka Hron/ pre novovzniknutú organizáciu. Tejto žiadosti Okresný úrad vyhovel a udelil pod č. 247/Ž/46 revír pre miestnu organizáciu Želiezovce. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa 26. 09.1946, ktorého sa zúčastnilo 110 zakladajúcich členov. Prvý výbor miestnej organizácie bol sedem členný a začal pracovať pod vedením p. Mazanca.

V súčasnosti má miestna organizácia  749 členov. Organizácia  sa stará  o odbornú výchovu členov zväzu, zostavuje plán hospodárenia v revíroch, zabezpečuje ochranu rýb, vydáva  povolenia na lov v revíroch vo svojom užívaní, vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch.

Orgánmi miestnej organizácie sú: členská schôdza, výbor, predsedníctvo výboru a kontrolná komisia. Každoročne sa koná výročná členská schôdza a každé štyri roky sú voľby do výboru a komisii.  Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v revíroch zabezpečuje rybárska stráž. Dôležitou činnosťou organizácie je práca s mládežou. Prvé rybárske lístky pre mládež boli vydané v roku 1952 v počte 17. Postupom času ich počet narastal až do dnešných evidovaných 77 mladých rybárov do 14 rokov, do 17 rokov 72, 15 žien.

V živote našej miestnej organizácie musíme vyzdvihnúť aj tú skutočnosť, že vo vybudovaní Rybárskeho domu naša organizácia patrila medzi prvé na Slovensku. Do dnešných dní vybudovaný rybársky dom užívame a zveľaďujeme v rámci našich finančných možností.  Členovia pravidelne vykonávajú brigádnickú činnosť, ako  presekávanie ľadu, zber komunálneho odpadu na všetkých revíroch viackrát v roku. V našich vodách máme v súčasnosti 36 druhov rýb. Organizácia každoročne pravidelne vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov, jarné a jesenné zarybnenie v súlade so zákonom o rybárstve .

Popis činnosti a založenie

 

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

Slovenský rybársky zväz je združenie občanov v súlade so zákonom č. 83/90 Zb. o združovaní občanov. Zväz združuje občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného, športového rybárstva a rybolovu, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu a čistoty vôd a okolitej prírody, o zachovanie genofondu rýb ako i výživy obyvateľstva. Zväz združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva.

Založenie MO SRZ Želiezovce

20. mája 1946, hŕstka nadšencov zo Želiezoviec a blízkeho okolia požiadala vtedajší Okresný úrad o pridelenie rybárskeho revíru / rieka Hron/ pre novovzniknutú organizáciu. Tejto žiadosti Okresný úrad vyhovel a udelil pod č. 247/Ž/46 revír pre miestnu organizáciu Želiezovce. Ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa 26. 09.1946, ktorého sa zúčastnilo 110 zakladajúcich členov. Prvý výbor miestnej organizácie bol sedem členný a začal pracovať pod vedením p. Mazanca.

V súčasnosti /2015/má miestna organizácia 758 členov. Organizácia sa stará o odbornú výchovu členov zväzu, zostavuje plán hospodárenia v revíroch, zabezpečuje ochranu rýb, vydáva povolenia na lov v revíroch vo svojom užívaní, vedie evidenciu o rybárskych revíroch a úlovkoch.

Orgánmi miestnej organizácie sú: výbor, predsedníctvo výboru a kontrolná komisia. Každoročne sa koná výročná členská schôdza a každé štyri roky sú voľby do výboru a komisii.Od roku 1995 každoročne usporadúvame preteky dvojčlenných družstiev v LRU Plávaná „O putovný pohár MO Želiezovce“, s medzinárodnou účasťou.

Zabezpečenie ochrany výkonu rybárskeho práva v revíroch zabezpečuje rybárska stráž. Dôležitou činnosťou organizácie je práca s mládežou. Prvé rybárske lístky pre mládež boli vydané v roku 1952 v počte 17. Postupom času ich počet narastal. V živote našej miestnej organizácie musíme vyzdvihnúť aj tú skutočnosť, že vo vybudovaní Rybárskeho domu naša organizácia patrila medzi prvé na Slovensku. Do dnešných dní vybudovaný Rybársky dom užívame a zveľaďujeme v rámci našich finančných možností.

Členovia pravidelne vykonávajú brigádnickú činnosť, čistenie brehov, zber komunálneho odpadu na všetkých revíroch viackrát v roku. V našich vodách máme v súčasnosti 36 druhov rýb. Organizácia každoročne pravidelne vykonáva zarybňovanie rybárskych revírov, jarné a jesenné zarybnenie v súlade so zákonom o rybárstve .

Funkcionári a komisielogo mosrz

Členovia výboru:

Ľudovit Fuxhoffer

predseda

Norbert Romada

podpredseda

Adrian Pustai

tajomník

Robert Polcsák

pokladník

MVDr. Martin Sýkorčin

hlavný hospodár

Ján Topán

hospodár

Bc. Štefan Vykukel

člen výboru

Attila Dániel

člen výboru

Tibor Keil

člen výboru


Kontrolná komisia:

Ľuboš Sziller

predseda komisie

Čatlóš Robert

člen komisie

Belica Jozef

člen komisie


Disciplinárna komisia:

Mgr.Šárik Gabriel

predseda komisie

Bohumel Maroš

člen komisie

Batár Tomáš

člen komisieKontaktujte náslogo mosrz

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Želiezovce

Schubertova 31

937 01 Želiezovce

Tel.: +421 917 821193

E-mail: srzzeliezovce@gmail.com

 

Napíšte nám

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Vaša správa