Putovný pohár MO SRZ 2021

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA

Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje, že

v čase od 06.00 h dňa 08.10.2021/ piatok /
do 16.00 h dňa 09.10.2021 / sobota /

sa vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru
č. 2-0750- 1-1, Hron č. 2, nad MVE Želiezovce,
budú konať rybárske preteky LRÚ –
Putovný pohár MO SRZ Želiezovce

Z uvedeného dôvodu sa podľa § 20 ods. 3 zákona o rybárstve
a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

lov rýb v uvedenom úseku Hrona a v čase

zakazuje