Uznesenie členskej schôdze 17.07.2021

SLOVENSKÝ   RYBÁRSKY   ZVÄZ
MIESTNA  ORGANIZÁCIA  Ž E L I E Z O V C E
SCHUBERTOVA č. 31,  937 01,   Ž EL I E Z O V C E

 

 Návrh na uznesenie z členskej schôdze /ČS/ MO SRZ Želiezovce konanej dňa 17.07.2021

   

  1. /  ČS   schvaľuje :

–         právoplatnosť a uznášaniaschopnosť členskej schôdze v zmysle § 14 ods. 6 Stanov SRZ,

–         program členskej schôdze,

–         pracovné predsedníctvo, mandátovú komisiu a návrhovú komisiu, volebnú komisiu.

–         správu o činnosti MO SRZ  Želiezovce  za rok 2020, prednesenú predsedom  p. Ľ. Fuxhofferom,

–         správu o hospodárení MO SRZ Želiezovce  za rok 2020,  vyhotovenú účtovníkom MO Máriou Kalinovou a prednesenú predsedom p. Ľ. Fuxhofferom

–         návrh rozpočtu MO SRZ Želiezovce  na rok 2021, prednesený predsedom p. Ľ. Fuxhofferom

–         plán hlavných úloh MO SRZ Želiezovce  na rok 2021, prednesený tajomníkom MO SRZ Želiezovce, Mgr. Martinom Šplehom.

–         brigádnickú činnosť pre členov MO SRZ Želiezovce  v rozsahu 6 hodín, v prípade mládeže, žien a invalidných dôchodcov v rozsahu 3 hodiny.

–         výsledky volieb delegátov na prípadný mimoriadny snem SRZ.

   

  1. /  ČS  berie na vedomie  :

     –     správu kontrolnej komisie MO SRZ Želiezovce  za rok 2020, vypracovanú  predsedom KK MO SRZ Želiezovce,  Ľ. Szillerom. a prednesenú členom KK MO  SRZ Jozefom Belicom.

 

  1. /   ČS ukladá : 

          –  v termíne do 27.07.2021 zaslať správu o konaní ČS na RADU SRZ Žilina, so všetkými prílohami  v zmysle interných predpisov,

–   výboru aby pri najbližšej príprave zmien revírovania a miestneho rybárskeho poriadku navrhol MŽP SR vykonať zmenu odstaveného ramena Okrúhle na štrkovisko Svodov

–    výboru zabezpečiť v súlade so všeobecnými právnymi predpismi uzavretie pracovného pomeru s vybraným uchádzačom za účelom zabezpečenia činnosti MO SRZ Želiezovce

 

V Želiezovciach dňa 17.07.2021