Brigáda 02.10.2021

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ – MIESTNA ORGANIZÁCIA

Ž E L I E Z O V C E

ul. SCHUBERTOVA č. 31, 937 01, Ž EL I E Z O V C E

Výbor Miestnej organizácie

Slovenského rybárskeho zväzu Želiezovce

oznamuje, že

dňa 2.10.2021 od 08.00 h / sobota /

sa uskutoční brigáda
na OR Svodov

príprava na jesenné zarybnenie,
čistenie porastu okolo vodnej plochy,
MIESTO ZRAZU : ORSvodov

Poznámka : je nutné dodržiavať usmernenia v súlade s nariadením Vlády Slovenskej republiky a
uverejnených usmernení na stránke COVID automatu a aktuálnej epidemiologickej situácie
v okrese Levice.

 

„V zmysle uznesenia členskej schôdze zo dňa 17.07.2021 je brigádnická činnosť pre členov MO SRZ Želiezovce určená v rozsahu 6 hodín, v prípade mládeže, žien a invalidných dôchodcov v rozsahu 3 hodiny. Poplatok, ktorým je možné nahradiť fyzický výkon brigádnickej činnosti je v zmysle uznesenia výboru MO SRZ Želiezovce zo dňa 11.08.2021 určený na 40,- eur, v prípade mládeže, žien a invalidných dôchodcov na 20,- eur.“

 

 

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

 

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútrozväzovými predpismi- uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť  jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.